CN 41-1243/TG ISSN 1006-852X

Most Read

1
Study on optimal method of induction brazing temperature for single-layer CBN grinding wheel
LI Qilin, DING Kai, LEI Weining, SHAN Daping
2021, 41(2): 17-22. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.2.0003
2
Simulation method of grinding wheel topography
CAO Youwei, QIAO Guochao
2016, 36(3): 33-37. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2016.3.0007
3
Study on properties of low temperature vitrified bond modified by aluminum powder
WANG Yanming, HOU Yonggai, XIA Xuefeng, LI Wenfeng, HOU Chao, PENG Jin, ZOU Wenjun
2021, 41(5): 40-45. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.5.0007
Abstract(564) HTML (36) PDF 1522KB(17)
4
Nanoscale removal mechanisms in abrasive machining of brittle solids
HUANG Shuiquan, GAO Shang, HUANG Chuanzhen, HUANG Han
2022, 42(3): 257-267. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.3009
Abstract(519) HTML (42) PDF 4303KB(188)
5
On-line identification and monitoring method for external grinding flutter based on BP neural network
ZHU Huanhuan, LI Houjia, ZHANG Mengmeng, TAN Shaodong, CHI Yulun
2022, 42(1): 104-111. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0097
Abstract(363) HTML (49) PDF 3486KB(5)
6
Research on grinding of biological tissue
WU Maozhong, WANG Chengyong, ZHENG Lijuan, CHEN Zhihua, LIU Zhihua
2022, 42(2): 137-149. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0123
Abstract(339) HTML (74) PDF 13209KB(47)
7
Application and development of special machining technology in remanufacturing field
NIU Ziyuan, CHEN Yan, ZHANG Zequn, HAN Bing
2021, 41(5): 1-8. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.5.0001
Abstract(305) HTML (107) PDF 1554KB(33)
8
Experimental study on flexible fiber assisted stress rheological passivation and polishing of complex edge of cemented carbide insert
SHAO Lanying, KE Mingfeng, WANG Jiahuan, LYU Binghai, WANG Xu, YUAN Julong
2022, 42(1): 1-9. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0094
Abstract(296) HTML (70) PDF 3892KB(29)
9
Interference analysis and ultra-precision grinding technology of hemispherical resonator curved surface machining
LIU Henan, QIN Biao, WANG Tingzhang, TIAN Jinchuan, CHEN Mingjun
2022, 42(1): 10-17. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0099
Abstract(272) HTML (53) PDF 4285KB(31)
10
Research present situation of machining deformation of ultra-thin dicing blades
ZOU Qin, ZHANG Chengxiang, LI Yanguo, LI Kenan
2022, 42(1): 119-128. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0102
Abstract(262) HTML (47) PDF 3037KB(21)
11
Research progress and prospect of high entropy oxide
ZHANG Yang, ZOU Qin, LI Yanguo, LI Yuanyuan, XU Jiangbo, WANG Mingzhi
2022, 42(1): 30-41. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0091
Abstract(259) HTML (84) PDF 3870KB(29)
12
Review on manufacturing diamond abrasive tools by additive manufacturing technology
WANG Jianyu, HUANG Guoqin
2022, 42(3): 307-316. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0007
Abstract(250) HTML (53) PDF 4958KB(35)
13
On-machine measurement and compensation machining for ultra-precision cutting of optical aspheric surface
ZHANG Liang, GUO Xipeng, WANG Dingwen, XU Wen, LIU Jian, HUANG Shuai, YIN Shaohui
2022, 42(1): 18-22. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0106
Abstract(215) HTML (28) PDF 3351KB(21)
14
Study on electrochemical mechanical polishing process of silicon carbide crystal
WANG Lei, WU Runze, NIU Lin, AN Zhibo, JIN Zhuji
2022, 42(4): 504-510. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0029
Abstract(200) HTML (41) PDF 4166KB(20)
15
Magnetorheological chemical compound polishing of single crystal SiC substrate
LIANG Huazhuo, FU Youzhi, HE Junfeng, XU Lanying, YAN Qiusheng
2022, 42(1): 129-135. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0108
Abstract(188) HTML (33) PDF 5218KB(20)
16
Effect of particle size of nano-diamond on wear and corrosion resistance of electroless Ni-P composite coatings
XIANG Chunyan, ZHANG Fenglin, WANG Jian, TANG Hongqun
2021, 41(5): 14-20. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.5.0003
Abstract(186) HTML (89) PDF 2978KB(18)
17
Research progress on exit burr in drilling assembly hole of aerospace aluminum alloy components
WANG Xiaoshi, YANG Guolin, DONG Zhigang, KANG Renke
2022, 42(4): 385-409. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0095
Abstract(184) HTML (46) PDF 10236KB(19)
18
Trajectory optimization and experiment of robotic belt grinding blisk
LI Fei, CHEN Shulin, CUI Pangbo, WU Xin, XIAO Guijian
2022, 42(1): 23-29. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0101
Abstract(182) HTML (35) PDF 3346KB(12)
19
Preparing and characterizing Cr-coated diamond through one pot reaction in a vacuum reactor
ZHANG Xianghong, WANG Yanhui, ZANG Jianbing, ZHANG Jinhui
2022, 42(1): 56-60. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0100
Abstract(179) HTML (42) PDF 2919KB(13)
20
Analysis on wear characteristics of diamond tools based on cutting technology
SHI Yan
2022, 42(1): 112-118. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0093
Abstract(173) HTML (48) PDF 3075KB(13)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go