CN 41-1243/TG ISSN 1006-852X

Most Cited

1
Research progress of metal bond diamond tools
WU Yanping, YAN Qingzhi
2019, 39(2): 37-45. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.2.0008
Abstract(533) PDF 910KB(146)
2
砂带磨削技术的研究现状和发展方向简介
2020, 40(3): 1-4.
3
Review on chemical mechanical polishing of silicon wafers
XU Jiahui, KANG Renke, DONG Zhigang, WANG Ziguang
2020, 40(4): 24-33. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0004
4
Particle size distribution characteristics of electrostatic minimum quantity lubrication and grinding surface quality evaluation
JIA Dongzhou, ZHANG Naiqing, LIU Bo, ZHOU Zongming, WANG Xuping, ZHANG Yanbin, MAO Cong, LI Changhe
2021, 41(3): 89-95. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.3.0013
5
Research progress in chemical mechanical polishing of single crystal SiC substrates
DENG Jiayun, PAN Jisheng, ZHANG Qixiang, GUO Xiaohui, YAN Qiusheng
2020, 40(1): 79-91. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.1.0013
6
Ultrasonic assisted grinding of SiCf/SiC composites
KANG Renke, ZHAO Fan, BAO Yan, ZHU Xianglong, DONG Zhigang
2019, 39(4): 85-91. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.4.0015
7
大尺寸单晶硅片加工技术简介
2020, 40(4): 1-4.
8
钛合金切削磨削加工技术研究进展
2020, 40(5): 1-4.
9
超声加工技术的研究现状和发展方向简介
2020, 40(1): 1-4.
10
Manufacturing technique and industry status of semiconductor silicon wafers
YAN Zhirui, KU Liming, BAI Dujuan, CHEN Haibin, WANG Yongtao
2020, 40(4): 5-11. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0001
11
Study status and future prospects on ultrasonic assisted grinding of hard and brittle materials
DING Kai, LI Qilin, SU Honghua, CHEN Yurong
2020, 40(1): 5-14. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.1.0001
12
Research progress of PCBN superhard cutting tools
LI Yanguo, CHENG Zhaonan, ZOU Qin, WANG Mingzhi, YIN Yuhang
2019, 39(3): 58-68. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.3.0010
13
Effect of nanoparticle volume on grinding performance of titanium alloy in cryogenic air minimum quantity lubrication
WANG Xiaoming, ZHANG Jianchao, WANG Xuping, ZHANG Yanbin, LIU Bo, LUO Liang, ZHAO Wei, ZHANG Naiqing, NIE Xiaolin, LI Changhe
2020, 40(5): 23-29. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.05.0004
14
Principle and application of orderly arranging grain technology of superabrasives
FENG Chuangju, CUI Zhongming, HE Qingshan, WANG Xing, YANG Moxi
2018, 38(1): 65-72,77. doi: 10.13394/j.cnkij.gszz.2018.1.0012
15
Research progress of WC-based cemented carbide tool materials
XIONG Jianchao, ZOU Qin, LI Yanguo, WANG Mingzhi, HE Wenquan
2019, 39(2): 95-102. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.2.0018
16
Investigation of grain wear in diamond abrasive belt grinding titanium alloy blade for aeroengine
LIANG Qiaoyun, SHAN Kun, LI Zhaorui, ZOU Lai, HUANG Yun
2020, 40(4): 59-64. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0009
17
Effects of lights modes and abrasives on UV-photocatalysis assisted polishing of 6H-SiC single crystal
LU Jiabin, XIONG Qiang, YAN Qiusheng, WANG Xin, BIN Shuiming
2019, 39(3): 29-37. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2019.3.0006
18
Development of ultrasonic vibration polishing method on workpiece surface
WAN Hongqiang, HAN Peiying, GE Shuai, LI Fancong, LIU Zhihao
2018, 38(2): 94-100. doi: 10.13394/j.cnkij.gszz.2018.2.0019
19
Finite element simulation of and experimental study on three-dimensional drilling of large diameter carbon fiber composites
ZHANG Xun, CHEN Yan, XU Jiuhua, YANG Haojun, CHEN Yijia
2020, 40(2): 53-60. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.2.0010
20
Comparative study on machining of CFRP by end mill and abrasive router
ZHOU Jingwen, QIN Wenjin, MU Yingjuan, REN Peiqiang, LIU Xing, CHEN Yan
2020, 40(4): 76-80. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2020.4.0012
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:24
 • To
 • Go